1057750
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
187
2157
187
1049437
32226
29767
1057750

Your IP: 192.168.2.69
2021-02-28 04:44

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Post on 08 พฤษภาคม 2560
by pathumthani
ฮิต: 1948

วิสัยทัศน์

      แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากลในปี พ.ศ. 2564

 

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

     2. สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน

     3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

     4. สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน

     5. ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ

     6. เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เทียบเท่าระดับสากล

     เป้าประสงค์

     1.กฎหมายและมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง

     2.ระบบการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

     3.แรงงานเข้าถึงบริการและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

     กลยุทธ์

     1.ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย และมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     2.พัฒนาระบบการตรวจแรงงานตามกฎหมายเพื่อรองรับ Thailand 4.0

     3.พัฒนารูปแบบ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานเข้าถึงบริการและรับทราบสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัยแรงงาน

     เป้าประสงค์

     1. แรงงานเข้าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

     2. แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน

     3. แรงงานได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

     4. สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (CSR)

     กลยุทธ์

     1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แรงงานมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

     2. สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

     3. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบสวัสดิการแรงงานอย่างเหมาะสม

     4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานและมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

     เป้าประสงค์

     1. ลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

     2. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

     4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน

     5. สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

     เป้าประสงค์

     1. สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

     2. แรงงานเข้าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

     กลยุทธ์

     1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

     2. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

     3. สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

     4. กำกับดูแลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและมีความปลอดภัยในการทำงานโดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

     เป้าประสงค์

     1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

     2. บุคลากรมีความเป็น “ข้าราชการมืออาชีพ”

     กลยุทธ์

     1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

     2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม

     3. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

     4. ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

     5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมให้มีประสิทธิภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     เป้าประสงค์

     1. มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแรงงาน

     2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน

     กลยุทธ์

     1. บูรณาการสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

     2. เสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

     3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว