1057742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
2157
179
1049437
32218
29767
1057742

Your IP: 192.168.2.69
2021-02-28 04:35

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.๒๕๕๘

Post on 02 มิถุนายน 2561
by pathumthani
ฮิต: 1165
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1.การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง  องค์กรนายจ้าง  สหภาพแรงงาน.pdf)1.การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน.pdf 205 kB
Download this file (10.การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.pdf)10.การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.pdf 180 kB
Download this file (11.การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.pdf)11.การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.pdf 175 kB
Download this file (12.การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.pdf)12.การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.pdf 201 kB
Download this file (13.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย.pdf)13.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย.pdf 183 kB
Download this file (14.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ....pdf)14.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ....pdf 201 kB
Download this file (15.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์....pdf)15.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์....pdf 119 kB
Download this file (2.การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง  องค์กรนายจ้าง สมาคมนายจ้าง.pdf)2.การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง สมาคมนายจ้าง.pdf 201 kB
Download this file (3.การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้างนจ. (สหพันธ์....pdf)3.การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้างนจ. (สหพันธ์....pdf 214 kB
Download this file (4.การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ....pdf)4.การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ....pdf 200 kB
Download this file (5.การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน ....pdf)5.การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน ....pdf 220 kB
Download this file (6.การจดทะเบียนควบองค์กรลจ.องค์กรนจ. (ควบสหภาพแรงงาน....pdf)6.การจดทะเบียนควบองค์กรลจ.องค์กรนจ. (ควบสหภาพแรงงาน....pdf 216 kB
Download this file (7.การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน).pdf)7.การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน).pdf 184 kB
Download this file (8.การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน.pdf)8.การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน.pdf 171 kB
Download this file (9.การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ).pdf)9.การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ).pdf 183 kB