1057681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
2157
118
1049437
32157
29767
1057681

Your IP: 192.168.2.69
2021-02-28 03:49

ติดต่อเรา

Post on 21 มีนาคม 2560
by pathumthani
ฮิต: 20730

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง เลขที่ 64 หมู่ที่ 7 ซอยวัดเสด็จ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0 2567 5101-2 โทรสาร 0 2567 0804, 0 2567 6945

โทรศัพท์เคลื่อที่ (กลุ่มพื้นที่ 1 สถานที่ทำงาน อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก089 813 1979

โทรศัพท์เคลื่อที่ (กลุ่มพื้นที่ 2 สถานที่ทำงาน อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ) 081 907 5429

โทรศัพท์เคลื่อที่ (กลุ่มพื้นที่ 3 สถานที่ทำงาน อำเภอคลองหลวง094 940 0100

Website : http://pathumthani.labour.go.th

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

facebook  เพจส่วนราชการ  : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

facebook บุคคล : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1506

 

Google Map https://goo.gl/maps/7VftNuUisHT6KtTD7


วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

1. แจ้งร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่สำนักงานฯ พร้อมเขียนแบบคำร้องทุกข์ (แบบ คร.7)

2. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางโทรศัพท์

3.แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์/E-Mail) 

 

1.แจ้งร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่สำนักงานฯ พร้อมเขียนแบบคำร้องทุกข์ (แบบ คร.7)

   - ใช้บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบการยื่นคำร้อง

   - รู้ชื่อของนายจ้าง , ชื่อสถานประกอบกิจการ , สถานที่ตั้งของที่ทำงานว่าตั้งอยู่เลขที่อะไร ตรอก ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และ เบอร์โทรศัพท์

   - วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน และหยุดทำงาน

   - เรื่องที่นายจ้างทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง / เกิดเหตุการณ์

   - พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 

2. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์

   - ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (แจ้งผลการดำเนินการ)

   - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร เพื่อสามารถสืบสวนสอบสวนได้

   - รู้ชื่อของนายจ้าง , ชื่อสถานประกอบกิจการ , สถานที่ตั้งของที่ทำงานว่าตั้งอยู่เลขที่อะไร ตรอก ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และ เบอร์โทรศัพท์

   - ระบุพยาน เอกสาร พยายวัตถุ พยายบุคคล (ถ้ามี) 
 

3. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์/E-Mail) 

    เงื่อนไขการร้องทุกข์ร้องเรียน

    กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์ในการสำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าท่านไม่ประสงค์ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

    หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน ผ่านเว็บไซด์ 

    วัตถุประสงค์

    การเปิดให้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน มายังหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้โดยตรง? เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆ เรื่อง จะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการก่อกวนระบบงาน ?และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 

3.1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี หรือ?การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน

   - การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551)

   - กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

   - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

   - ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

   - การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

   - อื่นๆ
 

3.2. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน?ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายแก่บุคคลอื่น
 

3.3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน สำนักงานฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง และแจ้งผลการดำเนินการได้
 

3.4. กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ?ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน , ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ผู้ร้องต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

   - มี วัน เดือน ปี

   - ชื่อสถานประกอบกิจการ ชื่อนายจ้าง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนายจ้าง

   - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์? ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน??หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร เพื่อสามารถสืบสวนสอบสวนได้

   - ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)

   - ถ้าต้องการทราบผลการ ดำเนินการให้ ดำเนินการตาม ข้อ 3.

 

การแจ้งควรมีข้อมูลอะไร 

เมื่อพบหรือมีข้อมูลว่ามีการใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ควรจะต้องทราบรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
 

1. ใคร หมายถึง ผู้ที่ให้ข้อมูลแก่เครือข่ายฯ ชื่ออะไร ผู้ที่ประสบกับความเดือดร้อนชื่ออะไร ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2. ทำอะไร หมายถึง แรงงานที่ประสบปัญหานั้นทำงานในกิจการอะไร? เช่น เย็บผ้า ทำงานในร้านขายอาหาร และทำงานมานานกี่เดือน กี่ปี เวลาทำงานเริ่มเวลาไหนเลิกเวลาไหน เป็นต้น

3. ที่ไหน หมายถึง ชื่อ สถานที่ตั้งของที่ทำงานของแรงงานที่ประสบปัญหา ว่าตั้งอยู่เลขที่อะไร ตรอก ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ชื่อของนายจ้าง เป็นต้น

4. เมื่อไร หมายถึง วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน / เกิดเหตุการณ์ (กรณีเลิกจ้าง / ถูกกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อแรงงาน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย / ล่วงเกินทางเพศ เป็นต้น)

5. อย่างไร หมายถึง เรื่องที่นายจ้างทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง หากไม่ทราบข้อมูลหรือทราบไม่ครบอาจสอบถามได้จากเครือข่ายฯ ด้วยกันหรือเพื่อนในชมรม เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน เช่นทราบชื่อโรงงานแต่ไม่ทราบว่าตั้งอยู่ที่ไหนอาจสอบถามจากเพื่อนๆ ได้ว่าเคยผ่านหรือรู้จักโรงงานนั้นหรือไม่ โรงงานนั้นอยู่ในเขตอะไร เป็นต้น หากทราบข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น ไม่ทราบเลขที่ตั้งของโรงงาน หรือโรงงานตั้งอยู่ในเขตอะไร พนักงานตรวจแรงงานก็จะใช้เวลาในการค้นหานานบางครั้งไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน