254462
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243
1692
13272
225370
50408
54006
254462

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-25 02:58

การจัดการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม

Post on 17 มิถุนายน 2560
by pathumthani
ฮิต: 147

ปัญหาเสียงดังในงานอุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญ  เสียงดังไม่ใช่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะทางร่างกาย คือ ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน หรือเกิดอันตรายต่อสภาพหูของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น  หากแต่ยังก่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน รบกวนสมาธิการทำงาน ก่อปัญหาการสื่อสารผิดพลาด และนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายจากการทำงานได้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินมาตราการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการมลพิษทางเสียงจากการทำงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทกิจการหรือกระบวนการที่ต้องสัมผัส หรือเกี่ยวข้องกับที่ที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน แม้จะมีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใช้ แต่หากไม่มีมาตรการเชิงบริหารจัดการที่ดีก็ย่อมไม่ทำให้บรรลุสัมฤทธิผลในเชิงป้องกัน

แนวทางหนึ่งในการสร้างเสริมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว คือ การพัฉนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสม  โดยจะแยกเป็น

1.  ความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการมลพิษทางเสียง

2.  มาตรฐานเสียงจากอุตสาหกรรม

3.  การประเมินการสัมผัสเสียง

4.  การจัดทำโครงการการอนุรักษ์การได้ยิน

5.  การเฝ้าระวังการได้ยิน และระบบการส่งต่อ

6.  อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

ภาคผนวก ก. ข. ค.

 

 

ที่มา : หนังสือการจัดการมลพิษทางเสียงจากอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง  รศ.สราวุธ   สุธรรมาสา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช