362170
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
362
2394
348242
36534
57435
362170

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-25 14:22

วัฒนธรรม

Post by pathumthani
on 08 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 456

วัฒนธรรม

LABOUR

 L = Learning หมายถึง ใฝ่เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

 A = Alert หมายถึง มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายและข้อสั่งการให้ทันต่อเวลา

 B = Balance หมายถึง มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

 O = Objective หมายถึง มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ด้วยการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม

 U = Unity หมายถึง มีความสมัครสมานสามัคคี ทำงานเป็นทีม

 R = Receptiveness หมายถึง มีใจที่เปิดกว้างยอมรับแนวคิดใหม่ๆ และทันสมัย

 

ค่านิยม

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

2. กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง

3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Post by pathumthani
on 08 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 705

วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรหลักมืออาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

พันธกิจ

      1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

      2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

      3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

      กลยุทธ์

      1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน

      2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย

      3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน

      4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

      5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน

 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

      กลยุทธ์

      1. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน

      2. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม

      3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน

      กลยุทธ์

      1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

      2. ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลักสุจริตใจ

      3. พัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย

      4. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

      กลยุทธ์

      1. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล

      2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง

      3. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 737

 

  • เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง
    ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ

ติดต่อเรา

Post by pathumthani
on 21 มีนาคม 2560
ฮิต: 5738

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง เลขที่ 64 หมู่ที่ 7 ซอยวัดเสด็จ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0 2567 5101-2 , 0 2567 0806 โทรสาร 0 2567 0804, 0 2567 6945

โทรศัพท์เคลื่อที่ (กลุ่มพื้นที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง089 813 1979

โทรศัพท์เคลื่อที่ (กลุ่มพื้นที่ 2 อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ) 081 907 5429

Website : http://pathumthani.labour.go.th

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

facebook  เพจส่วนราชการ  : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

facebook บุคคล : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546


วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

1. แจ้งร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่สำนักงานฯ พร้อมเขียนแบบคำร้องทุกข์ (แบบ คร.7)

2. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางโทรศัพท์

3.แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์/E-Mail) 

 

1.แจ้งร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่สำนักงานฯ พร้อมเขียนแบบคำร้องทุกข์ (แบบ คร.7)

   - ใช้บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบการยื่นคำร้อง

   - รู้ชื่อของนายจ้าง , ชื่อสถานประกอบกิจการ , สถานที่ตั้งของที่ทำงานว่าตั้งอยู่เลขที่อะไร ตรอก ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และ เบอร์โทรศัพท์

   - วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน และหยุดทำงาน

   - เรื่องที่นายจ้างทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง / เกิดเหตุการณ์

   - พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 

2. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์

   - ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (แจ้งผลการดำเนินการ)

   - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร เพื่อสามารถสืบสวนสอบสวนได้

   - รู้ชื่อของนายจ้าง , ชื่อสถานประกอบกิจการ , สถานที่ตั้งของที่ทำงานว่าตั้งอยู่เลขที่อะไร ตรอก ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และ เบอร์โทรศัพท์

   - ระบุพยาน เอกสาร พยายวัตถุ พยายบุคคล (ถ้ามี) 
 

3. แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์/E-Mail) 

    เงื่อนไขการร้องทุกข์ร้องเรียน

    กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์ในการสำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าท่านไม่ประสงค์ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

    หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน ผ่านเว็บไซด์ 

    วัตถุประสงค์

    การเปิดให้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน มายังหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้โดยตรง? เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆ เรื่อง จะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการก่อกวนระบบงาน ?และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 

3.1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี หรือ?การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน

   - การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551)

   - กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

   - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

   - ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

   - การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

   - อื่นๆ
 

3.2. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน?ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายแก่บุคคลอื่น
 

3.3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน สำนักงานฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง และแจ้งผลการดำเนินการได้
 

3.4. กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ?ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน , ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ผู้ร้องต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

   - มี วัน เดือน ปี

   - ชื่อสถานประกอบกิจการ ชื่อนายจ้าง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนายจ้าง

   - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์? ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน??หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร เพื่อสามารถสืบสวนสอบสวนได้

   - ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)

   - ถ้าต้องการทราบผลการ ดำเนินการให้ ดำเนินการตาม ข้อ 3.

 

การแจ้งควรมีข้อมูลอะไร 

เมื่อพบหรือมีข้อมูลว่ามีการใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ควรจะต้องทราบรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
 

1. ใคร หมายถึง ผู้ที่ให้ข้อมูลแก่เครือข่ายฯ ชื่ออะไร ผู้ที่ประสบกับความเดือดร้อนชื่ออะไร ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2. ทำอะไร หมายถึง แรงงานที่ประสบปัญหานั้นทำงานในกิจการอะไร? เช่น เย็บผ้า ทำงานในร้านขายอาหาร และทำงานมานานกี่เดือน กี่ปี เวลาทำงานเริ่มเวลาไหนเลิกเวลาไหน เป็นต้น

3. ที่ไหน หมายถึง ชื่อ สถานที่ตั้งของที่ทำงานของแรงงานที่ประสบปัญหา ว่าตั้งอยู่เลขที่อะไร ตรอก ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ชื่อของนายจ้าง เป็นต้น

4. เมื่อไร หมายถึง วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน / เกิดเหตุการณ์ (กรณีเลิกจ้าง / ถูกกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อแรงงาน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย / ล่วงเกินทางเพศ เป็นต้น)

5. อย่างไร หมายถึง เรื่องที่นายจ้างทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง หากไม่ทราบข้อมูลหรือทราบไม่ครบอาจสอบถามได้จากเครือข่ายฯ ด้วยกันหรือเพื่อนในชมรม เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน เช่นทราบชื่อโรงงานแต่ไม่ทราบว่าตั้งอยู่ที่ไหนอาจสอบถามจากเพื่อนๆ ได้ว่าเคยผ่านหรือรู้จักโรงงานนั้นหรือไม่ โรงงานนั้นอยู่ในเขตอะไร เป็นต้น หากทราบข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น ไม่ทราบเลขที่ตั้งของโรงงาน หรือโรงงานตั้งอยู่ในเขตอะไร พนักงานตรวจแรงงานก็จะใช้เวลาในการค้นหานานบางครั้งไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน

 

โครงสร้างองค์กร

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 2353

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี


นายสมพจน์  กวางแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี


งานบริหารทั่วไป


นางกัญญา  สุขสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอุไรลักษณ์  ก่ำเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพรพิมล ยะทุ่งตัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางขวัญชนก  โตยิ่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายสันติ  ภักดีกลาง
พนักงานขับรถยนต์ 

นายอนันต์  ฝังแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ 

นายสมศักดิ์  แก้วมุข
พนักงานขับรถยนต์ 

นางสาวภัทราภรณ์  ปูนเต้า
พนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์ติ๊บ อินพิรุด
พนักงานทำความสะอาด 

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 1 ( อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.คลองหลวง) 

นายชุมพล ไพโรจน์สมบัติ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวอุษา  ทองทา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาววัชรี  เสมคำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวสินีมาศ บุญทา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายสุวิทย์  กุลวงค์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายอนุศักดิ์ หินใหญ่
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายเดชา  หอมตา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวสุนิษา ดนมินทร์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวศิริวรรณ กุลภา
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ

นางสาวโสภิตา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
   

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 2 ( อ.ลำลูกกา อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ )

นางครองบุญ กองแสง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายนิคม ทับทิมธงไชย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางเบ็ญจมาศ พุ่มช้าง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวนัยนา ใยบัวทอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายอภิชัย ศรีปาน
นักวิชาการแรงงาน

     

 


งานวิชาการและงานนิติการ
 

นายไกรสร ลาภตระการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร  ตีวกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายสุกิจ  คำเมืองไหว
นิติกรชำนาญการ

นางลัดดาวรรณ์  สุขสุลาภ
นักวิชาการแรงงาน

นายสงกรานต์  เกิดดี
ล่ามเพื่อการสื่อสาร

     

หมวดหมู่รอง